AUG 学生服务
en English
咨询 首页
AUG 学生服务标志
en English
菜单
贝尔法斯特女王大学

英国大学

发信息联系我 查看课程

339

课程

概述

被誉为英国最美的10所大学之一,贝尔法斯特女王大学(Queen’s University Belfast)的壮丽景色并没有破坏大学的学术卓越性。 作为英国第九古老的大学,贝尔法斯特女王大学合并学习和研究,为学生提供新的和令人振奋的全球机会。在就业、住房和咨询等方面提供出色的学生支持服务是该大学成功的关键。

贝尔法斯特女王大学是著名的罗素大学集团成员之一,全世界排名前200(QS排名,2019)。 该大学世界领先的研究为他们的课程提供信息,使学习尽可能具有相关性,你甚至可以通过出国学习或工作的机会丰富你的大学经历。 此外,你将收益于大学在过去十年中对尖端设施高达三亿五千万英镑的投资。

排行(1)

250

在世界排名

32

在英国排名

主要统计数据(2)

35%

国际学生

16.9

每个员工对应的学生人数

17657

学生人数
(1)(2)资料来源:泰晤士高等教育(2020)

为什么选择贝尔法斯特女王大学?

  • 研究方面,英国排名第8
    超过75%的研究在2014年研究卓越框架中被评为“世界领先”或“国际优秀”。
  • 毕业后94%就业率
    该校毕业生在北爱尔兰前一百名的公司中的八十间里担任重要的领导职位。

贝尔法斯特女王大学 - 自1845来年致力于塑造一个更好的世界

信息

成立时间

1845

校区

贝尔法斯特,北爱尔兰

电话

+60 3 5634 3767

邮箱

unitedkingdom@augstudy.com

最近的成就

全世界排名前200(QS排名,2018 / 2019)
研究强度方面,在英国排名并列第8(研究卓越框架,2014)
  • 课程

会计与金融精算学农业科学建筑与建造艺术与人文航空,航天和飞行员生物医学与生物技术经济商务牙科教育与教学工程 - 化学土木工程电气工程机械工程工程 - 其他英语和现代语言环境科学食品科学健康科学IT与计算机科学法律媒体与通讯医科护理营养与饮食表演艺术药学与药理学心理学科学社会学与社会工作兽医科学

300

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

350

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£16,400

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

5

年份

£20,100

每年
申请

150

课程排名

3

年份

£20,100

每年
申请

150

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

300

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

3

年份

£20,100

每年
申请

300

课程排名

3

年份

£20,100

每年
申请

300

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

150

课程排名

3

年份

£20,100

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

5

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

5

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

2

年份

£10,933

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£16,400

每年
申请

350

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

350

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

350

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

350

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

200

课程排名

3

年份

£20,100

每年
申请

200

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

200

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

200

课程排名

5

年份

£20,100

每年
申请

200

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

200

课程排名

5

年份

£20,100

每年
申请

200

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

200

课程排名

5

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£20,100

每年
申请

100

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

5

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

5

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

5

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

100

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

200

课程排名

3

年份

£20,100

每年
申请

200

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

200

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

200

课程排名

5

年份

£20,100

每年
申请

150

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

150

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

350

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

350

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£16,400

每年
申请

350

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£16,400

每年
申请

350

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

150

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

150

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

150

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

250

整体排名

5

年份

£31,530

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

350

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

350

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

350

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

350

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

200

课程排名

3

年份

£20,100

每年
申请

200

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

300

课程排名

2

年份

£10,933

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

200

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

300

课程排名

3

年份

£20,100

每年
申请

300

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

150

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£16,400

每年
申请

190

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

5

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

5

年份

£20,100

每年
申请

100

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

350

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

3

年份

£20,100

每年
申请

300

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

190

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

190

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

190

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

190

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

190

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

190

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

190

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£20,100

每年
申请

350

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

350

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

350

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

350

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

190

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

190

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

190

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

190

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

150

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

150

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

190

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

3

年份

£20,100

每年
申请

300

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

300

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

300

课程排名

5

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£16,400

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£16,400

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£16,400

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£16,400

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£16,400

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£16,400

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£16,400

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

3

年份

£20,100

每年
申请

300

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

300

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

300

课程排名

5

年份

£20,100

每年
申请

300

课程排名

2

年份

£10,933

每年
申请

200

课程排名

5

年份

£38,850

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

5

年份

£20,100

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£20,100

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£20,100

每年
申请

100

课程排名

4

年份

£20,100

每年
申请

190

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

190

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

5

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

150

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

190

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

190

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

190

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

5

年份

£20,100

每年
申请

250

课程排名

3

年份

£20,100

每年
申请

300

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

2

年份

£16,400

每年
申请

300

课程排名

3

年份

£16,400

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

5

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

5

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

100

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

100

课程排名

4

年份

£16,400

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

5

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

3

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

4

年份

£20,100

每年
申请

250

整体排名

5

年份

£20,100

每年
申请

300

课程排名

1

£19,900

每年
申请

250

整体排名

1

£20,200

每年
申请

250

课程排名

1

£16,400

每年
申请

250

课程排名

1

£16,400

每年
申请

250

整体排名

1

£20,200

每年
申请

300

课程排名

1

£16,400

每年
申请

250

整体排名

1

£16,400

每年
申请

350

课程排名

1

£20,200

每年
申请

150

课程排名

2

年份

£20,200

每年
申请

190

课程排名

1

£16,400

每年
申请

350

课程排名

1

£16,400

每年
申请

250

整体排名

1

£16,400

每年
申请

250

整体排名

1

£16,400

每年
申请

350

课程排名

1

£16,400

每年
申请

200

课程排名

1

£20,200

每年
申请

300

课程排名

1

£16,400

每年
申请

150

课程排名

1

£16,400

每年
申请

150

课程排名

1

£16,400

每年
申请

250

课程排名

1

£20,200

每年
申请

150

课程排名

1

£16,400

每年
申请

150

课程排名

1

£16,400

每年
申请

150

课程排名

1

£16,400

每年
申请

250

整体排名

1

£16,400

每年
申请

300

课程排名

1

£20,200

每年
申请

350

课程排名

1

£17,600

每年
申请

250

课程排名

1

£16,400

每年
申请

250

课程排名

1

£16,400

每年
申请

200

课程排名

1

£20,200

每年
申请

100

课程排名

1

£16,400

每年
申请

100

课程排名

1

£16,400

每年
申请

100

课程排名

1

£16,400

每年
申请

250

整体排名

1

£20,200

每年
申请

200

课程排名

1

£20,200

每年
申请

250

整体排名

1

£16,400

每年
申请

300

课程排名

1

£19,100

每年
申请

250

整体排名

1

£16,400

每年
申请

350

课程排名

1

£16,400

每年
申请

190

课程排名

1

£16,400

每年
申请

350

课程排名

1

£19,100

每年
申请

150

课程排名

1

£16,400

每年
申请

300

课程排名

1

£16,400

每年
申请

350

课程排名

1

£19,100

每年
申请

150

课程排名

1

£16,400

每年
申请

150

课程排名

2

年份

£16,400

每年
申请

190

课程排名

1

£16,400

每年
申请

100

课程排名

1

£16,400

每年
申请

100

课程排名

1

£16,400

每年