AUG 学生服务
en English
咨询 首页
AUG 学生服务标志
en English
菜单
谢菲尔德大学

英国大学

发信息联系我 查看课程

267

课程

概述

谢菲尔德大学(The University of Sheffield)成立于1905年,在研究方面享有全球声誉,因此学生可以收到在各自领域学术前沿的教授。他们的座右铭 - “发现事物的起因” - 将大学统一到以研究为中心的方向。他们的杰出研究一直被认可,99%的研究被评为国际公认的优秀或世界领先。

谢菲尔德大学在QS世界大学排名中排名第75位,也是24所罗素集团研究密集型大学之一。 包括IBM和微软在内的广泛的工业合作伙伴关系已经建立,用于教学和研究目的。 谢菲尔德大学位于英国最受欢迎的学生城市之一,学生体验经常被评选为英国前3名。

排行(1)

110

在世界排名

12

在英国排名

主要统计数据(2)

35%

国际学生

14.9

每个员工对应的学生人数

25577

学生人数
(1)(2)资料来源:泰晤士高等教育(2020)

为什么选择谢菲尔德大学?

  • 世界第75名
    根据QS排名,该大学为学生提供顶级教育,以获得最佳学习成果。
  • 在二十四所大学的罗素集团中排第8名
    该大学的研究得到了很好的认可,并得到了REF对研究成果的认可。

通过谢菲尔德大学了解一切事务的原因。

信息

成立时间

1905

校区

西岸,英格兰
圣乔治,英格兰

电话

+60 3 5634 3767

邮箱

unitedkingdom@augstudy.com

最近的成就

英国学生体验前3名
世界前100名的大学
  • 课程

会计与金融建筑与建造艺术与人文航空,航天和飞行员生物医学与生物技术经济商务牙科设计与视觉艺术教育与教学工程 - 化学土木工程电气工程机械工程工程 - 其他英语和现代语言环境科学食品科学健康科学IT与计算机科学法律媒体与通讯医科职业理疗表演艺术心理学科学社会学与社会工作言语病理学兽医科学

90

课程排名

1

£19,400

每年
申请

120

整体排名

4

年份

£21,450

每年
申请

90

课程排名

1

£21,450

每年
申请

100

课程排名

1

£19,500

每年
申请

90

课程排名

1

£20,500

每年
申请

100

课程排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£22,450

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

90

课程排名

1

£19,400

每年
申请

100

课程排名

1

£21,450

每年
申请

100

课程排名

1

£21,450

每年
申请

100

课程排名

1

£21,450

每年
申请

100

课程排名

4

年份

£21,450

每年
申请

200

课程排名

3

年份

£21,450

每年
申请

200

课程排名

3

年份

£21,450

每年
申请

120

整体排名

4

年份

£21,450

每年
申请

100

课程排名

1

£19,950

每年
申请

100

课程排名

1

£20,500

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

50

课程排名

1

£22,450

每年
申请

50

课程排名

1

£22,450

每年
申请

100

课程排名

1

£21,450

每年
申请

100

课程排名

1

£21,450

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,800

每年
申请

100

课程排名

1

£23,450

每年
申请

120

整体排名

1

£23,450

每年
申请

100

课程排名

1

£23,450

每年
申请

100

课程排名

1

£18,300

每年
申请

100

课程排名

1

£19,950

每年
申请

100

课程排名

1

£19,950

每年
申请

100

课程排名

1

£19,950

每年
申请

100

课程排名

1

£19,950

每年
申请

100

课程排名

1

£19,950

每年
申请

100

课程排名

1

£20,500

每年
申请

100

课程排名

1

£20,500

每年
申请

200

课程排名

1

£17,300

每年
申请

150

课程排名

1

£16,800

每年
申请

150

课程排名

1

£16,800

每年
申请

100

课程排名

1

£16,800

每年
申请

150

课程排名

1

£16,800

每年
申请

100

课程排名

1

£16,800

每年
申请

100

课程排名

1

£17,800

每年
申请

100

课程排名

1

£21,450

每年
申请

150

课程排名

1

£21,450

每年
申请

150

课程排名

1

£22,450

每年
申请

150

课程排名

1

£21,450

每年
申请

100

课程排名

1

£21,450

每年
申请

150

课程排名

1

£21,450

每年
申请

150

课程排名

1

£16,800

每年
申请

100

课程排名

1

£16,800

每年
申请

120

整体排名

1

£16,800

每年
申请

100

课程排名

1

£16,800

每年
申请

200

课程排名

1

£21,450

每年
申请

200

课程排名

1

£22,450

每年
申请

200

课程排名

1

£23,450

每年
申请

200

课程排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

100

课程排名

1

£21,450

每年
申请

200

课程排名

1

£23,450

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

200

课程排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

200

课程排名

1

£21,450

每年
申请

90

课程排名

1

£17,300

每年
申请

90

课程排名

1

£17,300

每年
申请

90

课程排名

1

£17,300

每年
申请

100

课程排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

200

课程排名

1

£19,400

每年
申请

200

课程排名

1

£19,400

每年
申请

200

课程排名

1

£19,400

每年
申请

200

课程排名

1

£19,400

每年
申请

200

课程排名

1

£19,950

每年
申请

100

课程排名

1

£18,300

每年
申请

100

课程排名

1

£19,950

每年
申请

100

课程排名

1

£19,950

每年
申请

100

课程排名

1

£19,950

每年
申请

100

课程排名

1

£18,300

每年
申请

30

课程排名

1

£19,950

每年
申请

100

课程排名

5

年份

£21,450

每年
申请

120

整体排名

3

年份

£21,450

每年
申请

200

课程排名

4

年份

£21,450

每年
申请

120

整体排名

3

年份

£21,450

每年
申请

50

课程排名

4

年份

£21,450

每年
申请

50

课程排名

4

年份

£21,450

每年
申请

120

整体排名

5

年份

£21,450

每年
申请

200

课程排名

1

£17,300

每年
申请

100

课程排名

1

£17,300

每年
申请

100

课程排名

1

£21,450

每年
申请

90

课程排名

1

£16,800

每年
申请

90

课程排名

1

£16,800

每年
申请

90

课程排名

1

£16,800

每年
申请

200

课程排名

1

£16,800

每年
申请

100

课程排名

1

£16,800

每年
申请

100

课程排名

2

年份

£16,800

每年
申请

100

课程排名

1

£16,800

每年
申请

100

课程排名

1

£16,800

每年
申请

30

课程排名

1

£17,300

每年
申请

30

课程排名

1

£17,300

每年
申请

30

课程排名

1

£17,800

每年
申请

30

课程排名

1

£17,800

每年
申请

30

课程排名

1

£17,300

每年
申请

200

课程排名

1

£17,300

每年
申请

30

课程排名

2

年份

£10,000

每年
申请

100

课程排名

1

£21,450

每年
申请

100

课程排名

1

£21,450

每年
申请

150

课程排名

1

£23,450

每年
申请

150

课程排名

1

£23,450

每年
申请

150

课程排名

1

£23,450

每年
申请

120

整体排名

1

£23,450

每年
申请

100

课程排名

1

£23,450

每年
申请

120

整体排名

1

£23,450

每年
申请

120

整体排名

1

£23,450

每年
申请

120

整体排名

1

£22,450

每年
申请

120

整体排名

1

£23,450

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

200

课程排名

3

年份

£16,800

每年
申请

200

课程排名

3

年份

£16,800

每年
申请

150

课程排名

3

年份

£16,800

每年
申请

150

课程排名

4

年份

£21,450

每年
申请

120

整体排名

4

年份

£21,450

每年
申请

30

课程排名

1

£18,900

每年
申请

30

课程排名

1

£18,900

每年
申请

150

课程排名

1

£18,900

每年
申请

30

课程排名

1

£18,900

每年
申请

30

课程排名

1

£18,900

每年
申请

30

课程排名

1

£18,900

每年
申请

120

整体排名

1

£22,450

每年
申请

150

课程排名

1

£20,500

每年
申请

150

课程排名

1

£23,450

每年
申请

120

整体排名

1

£22,950

每年
申请

120

整体排名

1

£22,950

每年
申请

120

整体排名

1

£22,950

每年
申请

120

整体排名

1

£22,950

每年
申请

150

课程排名

1

£22,950

每年
申请

150

课程排名

1

£21,450

每年
申请

150

课程排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

150

课程排名

1

£22,950

每年
申请

30

课程排名

1

£19,950

每年
申请

200

课程排名

1

£16,800

每年
申请

200

课程排名

2

年份

£16,000

每年
申请

200

课程排名

1

£16,800

每年
申请

200

课程排名

1

£22,950

每年
申请

200

课程排名

1

£21,450

每年
申请

200

课程排名

1

£21,450

每年
申请

200

课程排名

1

£21,450

每年
申请

200

课程排名

1

£21,450

每年
申请

200

课程排名

1

£22,450

每年
申请

200

课程排名

1

£21,450

每年
申请

30

课程排名

2

年份

£19,950

每年
申请

100

课程排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£23,450

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

100

课程排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£19,950

每年
申请

120

整体排名

1

£19,950

每年
申请

120

整体排名

1

£19,950

每年
申请

120

整体排名

1

£19,950

每年
申请

150

课程排名

1

£19,950

每年
申请

120

整体排名

1

£19,950

每年
申请

100

课程排名

1

£17,300

每年
申请

100

课程排名

1

£16,800

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£17,648

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

150

课程排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£18,900

每年
申请

120

整体排名

1

£18,900

每年
申请

120

整体排名

1

£18,900

每年
申请

120

整体排名

1

£18,900

每年
申请

120

整体排名

1

£19,950

每年
申请

100

课程排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

4

年份

£21,450

每年
申请

150

课程排名

5

年份

£21,450

每年
申请

120

整体排名

3

年份

£21,450

每年
申请

120

整体排名

3

年份

£21,450

每年
申请

150

课程排名

3

年份

£21,450

每年
申请

120

整体排名

3

年份

£18,900

每年
申请

120

整体排名

3

年份

£21,450

每年
申请

120

整体排名

3

年份

£21,450

每年
申请

90

课程排名

3

年份

£16,800

每年
申请

90

课程排名

3

年份

£16,800

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£21,450

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,800

每年
申请

120

整体排名

3

年份

£21,450

每年
申请

120

整体排名

3

年份

£21,450

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£21,450

每年
申请

200

课程排名

4

年份

£21,450

每年
申请

150

课程排名

4

年份

£21,450

每年
申请

100

课程排名

1

£16,800

每年
申请

90

课程排名

1

£16,800

每年
申请

90

课程排名

1

£16,800

每年
申请

90

课程排名

1

£16,800

每年
申请

90

课程排名

1

£16,800

每年
申请

90

课程排名

1

£16,800

每年
申请

90

课程排名

1

£16,800

每年
申请

90

课程排名

1

£16,800

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

200

课程排名

1

£19,400

每年
申请

50

课程排名

1

£22,450

每年
申请

50

课程排名

1

£22,450

每年
申请

50

课程排名

1

£22,450

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

200

课程排名

1

£21,450

每年
申请

200

课程排名

1

£21,450

每年
申请

200

课程排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£22,450

每年
申请

120

整体排名

1

£44,000

每年
申请

120

整体排名

1

£44,000

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£23,450

每年
申请

100

课程排名

1

£16,800

每年
申请

90

课程排名

1

£16,800

每年
申请

100

课程排名

1

£16,800

每年
申请

100

课程排名

1

£16,800

每年
申请

90

课程排名

1

£21,450

每年
申请

90

课程排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

100

课程排名

1

£21,450

每年
申请

100

课程排名

1

£18,900

每年
申请

100

课程排名

1

£16,800

每年
申请

100

课程排名

1

£16,800

每年
申请

100

课程排名

1

£16,800

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£16,800

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

120

整体排名

4

年份

£21,450

每年
申请

100

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

200

课程排名

3

年份

£16,800

每年
申请

200

课程排名

3

年份

£16,800

每年
申请

200

课程排名

3

年份

£16,800

每年
申请

200

课程排名

3

年份

£16,800

每年
申请

200

课程排名

3

年份

£16,800

每年
申请

120

整体排名

4

年份

£21,450

每年
申请

200

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

100

课程排名

4

年份

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

100

课程排名

1

£18,900

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£18,900

每年
申请

120

整体排名

1

£18,900

每年
申请

120

整体排名

1

£18,900

每年
申请

120

整体排名

1

£18,900

每年
申请

120

整体排名

1

£18,900

每年
申请

90

课程排名

1

£16,800

每年
申请

90

课程排名

1

£16,800

每年
申请

100

课程排名

1

£16,800

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

120

整体排名

1

£21,450

每年
申请

90

课程排名

1

£16,800

每年
申请

90

课程排名

1

£16,800

每年
申请

150

课程排名

1

£16,800

每年
申请

90

课程排名

1

£16,800

每年
申请

200

课程排名

1

£17,300

每年
申请

200

课程排名

1

£17,300

每年
申请

200

课程排名

1

£18,900

每年
申请

200

课程排名

1

£18,900

每年
申请

200

课程排名

1

£18,900

每年
申请

200

课程排名

1

£18,900

每年
申请

200

课程排名

1

£21,450

每年
申请

200

课程排名

1

£18,900

每年
申请